Tiedotteet


27.11.2015
Asiakastyytyväisyyskysely

Lapuan Piristeel Oy teetti lokakuussa 2015 asiakastyytyväisyystutkimuksen, jonka käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa yrityksen asiakastyytyväisyyttä sekä paikantaa kehittämistä vaativia kohteita. Puhelinhaastatteluina toteutettuun tutkimukseen vastasi 70 Lapuan Piristeel Oy:n asiakasta. Suuret kiitokset kaikille vastaajille!

Vaikka Lapuan Piristeel Oy:n saama palaute on pääsääntöisesti erittäin myönteistä, halutaan toiminnan kehittämiseen edelleen panostaa. Jatkossa aiotaan kiinnittää huomiota erityisesti tutkimuksessa esille nousseisiin tekijöihin, joissa on yhä parannettavaa suhteessa odotuksiin, kuten esimerkiksi tiedottamiseen tuotteista, jälleenmyyjätason tarpeiden huomioimiseen sekä tuotteiden saatavuuteen.

asiakastyytyväisyys-kysely-2015